Informace o oboru

 • Kód oboru 29-42-M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3
 • Forma studia Kombinovaná
 • Stipendia Ne
 • Školné 3.000Kč/rok
 • Přijímaných 15

Popis

Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži vznikla jako nová součást Střední průmyslové školy mlékárenské v roce 1996 na základě projektu schváleného MŠMT ČR.

Původní vzdělávací program 29-31-N/ … „POTRAVINÁŘSTVÍ“  byl v roce 2010 reakreditován jako samostatné vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání – 29-41-N/02 „Analýza potravin“, 29-41-N/03 „Technologie a hygiena potravin“ a 29-41-N/04 „Zpracování mléka“.

Studium je buď tříleté (denní), nebo čtyřleté (kombinované),  zakončené absolutoriem, které zahrnuje zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka  a obhajoby závěrečné absolventské práce.

Podmínky přijetí

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkoušou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky stanovené ředitelem školy. Přijímací zkoušky se nekonají, pořadí uchazečů je určeno bodovým hodnocením. Před nástupem je třeba si opatřit “Zdravotní průkaz”.

Poplatky za přijímací řízení se nevybírají!

Učební plány

Učební plány denní formy vyššího odborného studia naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Vzdělávací programy vyššího odborného vzdělávání připravují v tříleté denní nebo čtyřleté  kombinované formě vzdělávání odborníky pro technické, technickohospodářské, technologické a kontrolní funkce pro výrobní podniky potravinářského průmyslu, provozy hromadného stravování, obchodní organizace a státní správu (laboratoře státního dozoru potravin).

Vyšší odborné vzdělávání poskytuje studentovi oproti běžnému středoškolskému vzdělávání po stránce obsahu i rozsahu vzdělání na kvalitativně vyšší úrovni. Svým důrazem na praktickou stránku vzdělávání je rozdílné i od vysokoškolského teoreticky a vědecky zaměřeného vzdělávání.

Během vzdělávání se absolvent naučí získávat, třídit a kriticky hodnotit získané údaje a na základě znalostí těchto údajů posoudit buď nutnost technologického opatření při výrobě

a zpracování potravin, nebo posoudit parametry finálních výrobků a z těchto podkladů deklarovat jakost potraviny.

K odbornému technologickému, biologickému, mikrobiologickému, anatomickému nebo analytickému vzdělání synteticky patří i znalosti v oblasti výpočetní techniky, marketingu potravin, zbožíznalství a obchodního práva, což otevírá další možnosti uplatnění.

Pro výkon budoucího náročného povolání bude mít absolvent následující vlastnosti – samostatné myšlení, pohotové a správné rozhodování na základě získaných informací, aplikování získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností v každodenní práci, samostatné práce na svěřeném úkolu i práce v týmu spolupracovníků, vypěstovaný kladný vztah k používané technice, včetně techniky výpočetní, práce s odbornou literaturou a potřeby celoživotního sebevzdělávání.

Odborná složka profilu je směřována k získání kompetencí – schopností aplikovat vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi po krátké době praxe uplatnit se při všech činnostech výroby a kontroly potravin. K tomuto cíli vede vzdělávání odborných předmětů doplněné vhodně zvolenou praxí.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s více jak 100 sociálními partnery. Mezi nejvýznamnější patří kroměřížská mlékárna Kromilk, a.s. Škola je také řádným členem Českomoravského svazu mlékárenského a jeho prostřednictvím i Agrární komory ČR. Hlavní náplní spolupráce se sociálními partnery je zajišťování odpovídajících forem praxe jak v okolí sídla školy, tak i potravinářských firmách a laboratořích prakticky v celé ČR.

Významným sociálním partnerem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která je také garantem kvality bakalářského studia na naší škole.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Analýza potravin

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s