Informace o oboru

 • Kód oboru 41-41-M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

​Agropodnikání je obor zaměřený na zemědělské činnosti. Absolvent je připraven pracovat v zemědělských podnicích, na farmách. Studium tohoto oboru je ideální přípravou na vysokoškolské studium se zemědělským zaměřením. V současné době připravujeme specializaci oboru na kynologii, agroekologii, sadařství-vinařství, agroturistiku.

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání
 • hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika) ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy
 • složení jednotné přijímací zkoušky a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí. Jednotná přijímací zkouška je složena z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky 
 • hodnotí se i úspěšná účast v olympiádách a soutěžích, dlouhodobá sportovní a kulturní činnost a účast v soutěži Chemie objektivem,
 • podrobnější informace o aktuálních kritériích přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

​Absolvent komunikuje v jednom cizím jazyce, ovládá PC. Stanovuje odpovídající opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a při péči o životní prostředí. Ovládá běžnou zemědělskou mechanizaci, vlastní řidičské oprávnění skupiny T a B. Vyhotovuje účetní doklady, vede daňovou evidenci podnikajících fyzických osob.

Absolvent se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních podnicích, ve šlechtitelských a semenářských organizacích, v ekonomických útvarech podniků, ve službách pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. Uplatní se zejména jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář nebo jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.Po složení maturitní zkoušky je absolvent rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na fakultách zemědělských univerzit a na studium na vyšších odborných školách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Naši studenti se pravidelně účastní zemědělských soutěží. Vyhráli celostátní kolo soutěže oboru Agropodnikání a umísťují se na předních příčkách v soutěži zručnosti jízdy s traktorem nebo v soutěži v orbě.

Spolupráce se sociálními partnery

 • ​Obecně prospěšná společnost SOŠ a Gymnázia Staré Město
 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Rada školy
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Městský úřad ve Starém Městě
 • Kino Hvězda, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum a Městská knihovna B. B. Buchlovana

Kontakt

Adresa školy

Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Ředitel školy

Mgr. Bedřich Chromek

Telefon

572 420 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371790